2-chloro-N-[3-(5-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)phenyl]-5-(1,2,4-triazol-4-yl)benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png