2-amino-2-methylbutan-1-ol

1,2,4-trichlorobenzene.png