1,2,7-Trimethylnaphthalene

1,2,4-trichlorobenzene.png