n-(4-{[(2-amino-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-6-pteridinyl)methyl](formyl)amino}benzoyl)glutamic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png